Over ons

Missie

Passie voor je Toekomst staat voor jongeren die energiek en flexibel zijn. Wij willen jongeren duurzaam motiveren die willen werken naar een betere leefomgeving, goede schoolprestaties, en meer motivatie. Hun sociaal economische positie wordt versterkt door persoonlijke ontwikkeling en het prikkelen van zelfbewustzijn.

Visie

“Durf je Dromen te Doen” is ons motto. Wij zien Passie als duurzame intrinsieke motivator en de krachtigste motor tot succes. “Durven” staat voor het volgen van je intuïtie of het luisteren naar het kleine stemmetje om een uitdaging aan te gaan of een kans te grijpen. “Dromen” staat voor onbegrensd denken en geloven dat je alles kunt zijn of worden. “Doen” staat voor planmatig uitvoeren van wie je wilt zijn nu en in de toekomst.

Wij van Passie voor je Toekomst geloven dat eenieder talent heeft.

Durf je Dromen te Doen!

Waarom Passie voor je Toekomst?

In Amsterdam stijgt het aantal kwetsbare jongeren in de leeftijd tussen 16 t/m 23 jaar. In 2014 waren er ruim 18.400 jongeren werkloos. Uit onderzoek van Traag en Marie (2011) is gebleken dat de werkloosheid onder VSV’ers (voortijdig school verlaters) bijna twee keer zo hoog is. Verder valt het op dat VSV’ers vijf keer vaker in aanraking komen met de politie dan jongeren die het onderwijs met startkwalificatie verlaten. Naast de criminele gevolgen, zijn er ook gevolgen op de arbeidsmarkt. Jongeren die geen diploma hebben of laagopgeleid zijn hebben minder kans op het vinden van werk. Daarnaast is het werk dat wel gevonden wordt vaak werk zonder vast contract voor een relatief laag salaris (Beckers en Traag, 2005).

Uit onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR, 2009) valt op dat:

 • de uitval onder allochtonen aanmerkelijk hoger is dan onder autochtonen,
 • de uitval in het mbo twee maal zo groot als die in het voortgezet onderwijs,
 • de uitval toeneemt met de omvang van de gemeente. In armoede-cumulatiegebieden is de uitval bijna twee keer zo hoog als in niet armoede-cumulatiegebieden.
  Bron: VSVverkenner.nl 

Doelstellingen

 • Het stimuleren van jongeren en studenten van diverse achtergronden om hoge ambities voor zichzelf te stellen en het beste uit zichzelf te halen.
 • Het duurzaam inspireren en activeren van jongeren, door vanuit hun passie hun doelen vast te stellen en na te streven.
 • Jongeren motiveren om hun studie te continueren en minimaal een startkwalificatie te behalen zodat het aantal vsv’ers daalt.
 • Jongeren koppelen aan een werkgever voor een stageplaats of baan.
 • Het bevorderen van essentiële kennis en vaardigheden op het gebied van onderwijs, ondernemerschap en de arbeidsmarkt.
 • Het stimuleren van jongerenparticipatie in de Nederlandse samenleving om de kans op maatschappelijke uitval te verkleinen.
 • Het versterken van de kwaliteit van het sociale netwerk van jongeren met diverse achtergronden.
 • De jongeren bewust maken van de voorbeeldfunctie op het gebied van de ontwikkelde leiderschapskwaliteiten.

Raad van Advies

De raad van advies bestaat uit New Urban Collective en professionals als Astrid Elburg, Tanja Jadnanansing en andere professionals die affiniteit hebben met de doelgroep. De raad geeft degelijke adviezen om de professionaliteit, kwaliteit en integriteit gedurende onze projecten te kunnen waarborgen.

Commissie

De commissie is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het project. De commissie bestaat uit:

 • Raoul Vertrouwd (voorzitter)
 • Danique van Boxel (secretaris)
 • Romain Carlo (penningmeester)
 • Suzan el Safti (algemeen bestuurslid)
 • Shivani Jagroep (projectmanager)

Mentoren en workshopleiders

Het team van mentoren en workshopleiders ondersteunt de jongeren bij hun Passie Toekomstplan. Het team bestaat uit ruim veertig zelfstandigen en young professionals, allen rolmodellen voor jongeren. Het is een team van artsen, advocaten, (sociaal) ondernemers, politici, accountants, PhD’ers, artiesten en andere professionals. Zij kunnen zich verplaatsen in jongeren en gemakkelijk contact maken om ze te motiveren. Ons team heeft ervaring met jongerenwerk, staan stevig in hun schoenen, zijn flexibel, integer en multidisciplinair.

 

Privacy verklaring