Waarom Passie voor je Toekomst?

Het aantal voortijdige schoolverlaters (VSV) bedraagt in Nederland in het schooljaar 2012-2013, 27.760 leerlingen. Een voortijdig schoolverlater is iemand die niet in het bezit is van een startkwalificatie, oftewel een diploma op minimaal havo, vwo of mbo2 niveau (CBS.nl, 2013). Tevens blijkt dat bij de mbo opleidingen van het ROC van Amsterdam en ROC Amarantis van de twintigduizend leerlingen ruim 10% vertrekt zonder diploma (Parool, 15-02-2012). Door de Nederlandse overheid is bepaald dat het aantal VSV´ers tussen de 18 en 24 jaar maximaal 8% mag zijn. Terwijl de EU in de Lissabon doelstelling van 2000 vast stelde dat er in 2010 maximaal 10% van de 18 – 24 jarigen in de EU VSV mag zijn.

Uit onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR, 2009) valt op dat:

 • de uitval onder allochtonen aanmerkelijk hoger is dan onder autochtonen,
 • de uitval in het mbo twee maal zo groot als die in het voortgezet onderwijs,
 • de uitval toeneemt met de omvang van de gemeente. In armoede-cumulatiegebieden is de uitval bijna twee keer zo hoog als in niet armoede-cumulatiegebieden.
  Bron: VSVverkenner.nl geraadpleegd op 4 november 2014

In Amsterdam stijgt het aantal kwetsbare jongeren in de leeftijd tussen 16 t/m 23 jaar. In 2014 waren er ruim 18.400 jongeren werkloos. Uit onderzoek van Traag en Marie (2011) is gebleken dat de werkloosheid onder VSV’ers bijna twee keer zo hoog is. Verder valt het op dat VSV’ers vijf keer vaker in aanraking komen met de politie dan jongeren die het onderwijs met startkwalificatie verlaten. Naast de criminele gevolgen, zijn er ook gevolgen op de arbeidsmarkt. Jongeren die geen diploma hebben of laagopgeleid zijn hebben minder kans op het vinden van werk. Daarnaast is het werk dat wel gevonden wordt vaak werk zonder vast contract voor een relatief laag salaris (Beckers en Traag, 2005).

Doelstellingen

 • Het stimuleren van jongeren en studenten van diverse achtergronden om hoge ambities voor zichzelf te stellen en het beste uit zichzelf te halen.
 • Het duurzaam inspireren en activeren van jongeren, door vanuit hun passie hun doelen vast te stellen en na te streven.
 • Jongeren motiveren om hun studie te continueren en minimaal een startkwalificatie te behalen zodat het aantal vsv’ers daalt.
 • Jongeren koppelen aan een werkgever voor een stageplaats of baan.
 • Het bevorderen van essentiële kennis en vaardigheden op het gebied van onderwijs, ondernemerschap en de arbeidsmarkt.
 • Het stimuleren van jongerenparticipatie in de Nederlandse samenleving om de kans op maatschappelijke uitval te verkleinen.
 • Het versterken van de kwaliteit van het sociale netwerk van jongeren met diverse achtergronden.
 • De jongeren bewust maken van de voorbeeldfunctie op het gebied van de ontwikkelde leiderschapskwaliteiten.

logo-pvjtMissie:

Passie voor je Toekomst staat voor jongeren die energiek en flexibel zijn. Wij willen jongeren duurzaam motiveren die willen werken naar een betere leefomgeving, goede schoolprestaties, en meer motivatie. Hun sociaal economische positie wordt versterkt door persoonlijke ontwikkeling en het prikkelen van zelfbewustzijn.

logo-pvjtVisie:

“Durf je Dromen te Doen” is ons motto. Wij zien Passie als duurzame intrinsieke motivator en de krachtigste motor tot succes. “Durven” staat voor het volgen van je intuïtie of het luisteren naar het kleine stemmetje om een uitdaging aan te gaan of een kans te grijpen. “Dromen” staat voor onbegrensd denken en geloven dat je alles kunt zijn of worden. “Doen” staat voor planmatig uitvoeren van wie je wilt zijn nu en in de toekomst.

Wij van Passie voor je Toekomst geloven dat eenieder talent heeft.

Durf je Dromen te Doen!

logo-pvjtRaad van Advies

De raad van advies bestaat uit onder andere New Urban Collective en andere professionals die affiniteit hebben met de doelgroep. De raad geeft degelijke adviezen om de professionaliteit, kwaliteit en integriteit gedurende het project te kunnen waarborgen.

logo-pvjtCommissie

De commissie is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het project. De commissie bestaat uit:

 • Raoul Vertrouwd (voorzitter)
 • Romain (penningmeester)
 • Danique van Boxel (secretaris)
 • Shivani Jagroep
 • Suzan el Safti

logo-pvjtMentoren

Het team van mentoren ondersteunt de deelnemers bij de uitvoering van hun Passie Toekomstplan. Het team bestaat uit rolmodellen voor de jongeren. Hierbij is het van belang dat het team zich kan verplaatsen in de jongeren en verbinding kan maken om de jongeren te kunnen motiveren. Onze mentoren hebben ervaring met jongerenwerk, staan stevig in de schoenen, flexibel, integer en zijn multidisciplinair.